Privacy- en cookieverklaring

Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en/of onze website kb-it.nl en mijnbureaublad.nl

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KB-IT, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan KB-IT op de volgende manieren:

• Via e-mail : info@kb-it.nl
• Via telefoon : 0570-850850 (tijdens werkdagen);
• Post : Postbus 404, 7400 AK Deventer

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat KB-IT in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Onderstaande persoonsgegevens kunnen we van u verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens
• Geslacht;
• E-mailadres;
• (Mobiel) telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Bankrekeningnummer;
• IP-adres;
• Technische browserinformatie;
• Cookie ID;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of in correspondentie

Doeleinden van gebruik

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, waaronder
Het versturen en innen van facturen;
Het oplossen van storingen in uw IT-omgeving;
Het uitvoeren van updates en beheer van uw IT-omgeving;
Het uitvoeren van projecten;

• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot KB-IT, haar relaties en haar medewerkers.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. KB-IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KB-IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

KB-IT wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Klein Beernink B.V. Onder Klein Beernink B.V. vallen naast KB-IT, ook de volgende bv’s; KB-Online en KB Back Office. Met deze bv’s worden gegevens gedeeld vanuit historie en er wordt op dit moment gewerkt met een gezamenlijk CRM systeem. In de onderlinge overeenkomsten zijn afspraken gemaakt dat deze gegevens alleen voor de doeleinden gebruikt worden waarvoor ze opgeslagen zijn of waarvoor ze verwerkt worden.

In de onderstaande tabel staan de meest voorkomende partijen waarmee KB-IT gegevens deelt en een overeenkomst mee heeft.

Gegevensbeveiliging

KB-IT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Tevens maakt KB-IT.nl gebruik van encryptie, die een beveiligde verbinding tot stand brengt. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@kb-it.nl.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken, de website te beschermen en te verbeteren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KB-IT of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming niet vereist.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Google Analytics verwerkt IP-adressen. Deze informatie helpt KB-IT om de indeling van de websites en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KB-IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kb-it.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Versie 2.0: 20-06-2018

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KB-IT, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan ons, op de volgende manieren:

Zie ook onze contactpagina.